PENGARUH PEMIKIRAN IBN TAYMIYYAH DI DUNIA ISLAM

Abdul Basyit

Abstract


Abstrak:

Kekuatan pemikiran Ibn Taymiyyah.1) kritik keras terhadap metode ta’wîl.2) menyarankan untuk memahami ajaran agama dengan cara menerima pesannya dan meyakini apapun makna lahir yang tersirat di dalam teks agama. 3) ajaran agama memiliki keunggulan dalam menyongsong modernitas. Pengaruh pemikiran Ibn Taymiyyah dapat dicerminkan oleh seberapa besar ketokohan intelektual para pengikutnya. Madjid Fakhry menyebutkan dua pemikir besar di dunia Islam yang sangat dipengaruhi oleh Ibn Taymiyyah, yakni Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dan Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Seluruh gerakan Islam yang menamakan diri sebagai gerakan Salafiyyah adalah merupakan buah dari perkembangan luas pengaruh pemikiran Ibn Taymiyyah. Bagi Nurcholis Madjid, pemikiran Ibn Taymiyyah menjadi sesuatu yang doktrinal bagi banyak sekali gerakan pembaruan Islam zaman modern, baik yang fundamentalistik maupun yang liberal.

 

Kata Kunci: Pemikiran, Ibn Taymiyyah, Islam.


Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

A. Hanafi, Teologi Islam, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980).

Amal Fathullah Zarkasyi, “Konsep Tauhid Ibn Taymiyyah dan Pengaruhnya di Indonesia: Kajian Kes Terhadap Pengubalan Kurikulum Pengajian Akidah di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo”. Disertasi Doktor Falsafah Usuluddin, (Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2005).

Albert Hourani, The Emergence of The Modern Middle East, (California: University of California Press, 1981).

Ahmad Gaus, Api Islam Nurcholish Madjid: Jalan Hidup Seorang Visioner. (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010).

G.H.A. Juyuboll, Kontroversi Hadis di Mesir (1890-1960), alih basa: Ilyas Hasan, Cet. I, (Bandung: Mizan, 1999).

Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan, Cet. XIV. (Jakarta: Bulan Bintang, 2003).

Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)

Muhammad Rasyid Ridha, Tafsîr al-Manâr, (Kairo: Dar al-Manar, 1947).

Madjid Fakhry, A History of Islamic Philosophy, (New York: Columbia Press, 2994)

Nurcholish Madjid. Islam Agama Kemanusiaan, (Jakarta: Paramadina, 1995).

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Al-Shawâ’iq al-Mursalah ‘ala al-Jahmiyyah wa-al-Mu‘aththilah, Ed. ‘Ali ibn Muh˝ammad al-Dakhil Allah, (Riyadh, 1412/1991–92).

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Ijtimâ‘ al-Juyûsy al-Islâmiyyah ‘ala Ghazw al-Mu‘aththilah wa-al-Jahmiyyah: Wa-huwa al-Risâlah al-Musammâ bi al-Istiwâ’," ed. Ridwan Jami‘ Ridwan (Makkah dan Riyadh, 1415/1995).

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, al-Tibyân fî Îmân al-Qur’ân, (Makkah: Dar Alam al-Fawa’id li al-Nasyr wa al-Tawzi’, 1429 H)

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Mukhtashar Syifâ’ al-‘Alîl fi Masâ’il Qadhâ’ wa al-Qadar wa al-Hikmah wa al-Ta‘lîl, ed.Khalid ibn ‘Abd al-Rahman al-‘Akk, (Beirut, 1996)
DOI: http://dx.doi.org/10.31000/rf.v15i2.1810

Article Metrics

Abstract - 2313 PDF - 1457

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran dan Pencerahan (p-ISSN: 1979-0074 e-ISSN: 2580-5940) is licensed under a   Creative Commons Attribution 4.0 International License.     


Rausyan Fikr Stats